Actuele informatie over het coronavirus (COVID-19)

Vanaf 11 mei 2020 mogen kinderen van 0 tot 4 jaar naar de dagopvang (crèche) en kinderen van 0 tot 12 jaar naar de gastouderopvang. Kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben met de BSO mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan, aangepast dus volgens het ritme van school. Op andere dagen mogen zij niet naar de BSO. De rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden aan ouders zolang het maatregelenpakket voortduurt.

Tot 11 mei is de kinderopvang gesloten. Dit geldt ook voor gastouderopvang. Voor kinderen van wie één van de ouders in cruciale beroepsgroepen werken is en blijft er noodopvang, ook na 11 mei. Tenzij het kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.

Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen inderdaad weer naar de dagopvang (crèche). En kinderen van 0 tot 12 jaar naar de gastouderopvang. Let op: als het kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid mag het kind niet naar de opvang.

Kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben met de BSO mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan, aangepast dus volgens het ritme van school. Op andere dagen mogen zij niet naar de BSO.
Let op: als het kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.

Ja. Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden, ook niet ten opzichte van de pedagogisch medewerker of gastouder. Ouders en pedagogisch medewerkers of gastouders moeten onderling wel afstand houden. De huidige hygiënevoorschriften, zoals geen handen schudden, blijven van kracht. Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen (boven de 70 jaar of met bepaalde onderliggende aandoeningen) komen niet naar school of de kinderopvang. De effecten van het openen van de kinderopvang en scholen worden nauwkeurig gemonitord.

Opvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders in cruciale beroepsgroepen. Als u niet tot deze beroepsgroepen behoort. is het dringende advies om als het kan thuis te werken tot en met 6 april 2020.

Ja. Ouders die de factuur voor de kinderopvang betalen krijgen de eigen bijdrage door de rijksoverheid vergoed zolang het maatregelenpakket met betrekking tot kinderopvang en scholen voortduurt. Blijft u de factuur van de kinder- en gastouderopvang betalen. Zo bent u verzekerd van de vertrouwde plek op de kinderopvang en blijft u kinderopvangtoeslag ontvangen.

Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, komen in aanmerking voor de vergoeding die uitbetaald wordt door de Rijksoverheid. Daarbij gaat het zowel om ouders die geen gebruik maken van de noodopvang als ouders met een cruciaal beroep die hun kinderen naar de noodopvang brengen. Aan het gebruik van noodopvang zijn namelijk geen kosten verbonden.

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, maar gebruik maken van een gesubsidieerd aanbod van de gemeenten krijgen de eigen bijdrage via de gemeente vergoed. Dit geldt vooral voor ouders met een sociaal-medische indicatie en voor ouders waarvan de kinderen deelnemen aan voorschoolse educatie of kortdurend peuteraanbod (peuterspeelzaal).

In de maand juni, uiterlijk juli, zal de vergoeding uitgekeerd worden. Mocht het in het kader van de Coronomaatregelen nodig zijn dat de kinderopvang langer gesloten blijft, dan kan de periode waarover de vergoeding berekend wordt, verlengd worden. Dan kan het iets langer duren voordat de eenmalige uitkering wordt betaald en volgt betaling in juli.

De hoogte van de vergoeding benadert de eigen bijdrage zoveel mogelijk. De Rijksoverheid vergoedt het deel tot de wettelijk vastgelegde maximum uurprijs (€ 8,17 voor kinderdagopvang, € 7,02 voor buitenschoolse opvang en € 6,27 voor gastouderopvang).

De vergoeding hangt verder af van een aantal gegevens die op peildatum 6 april bij de Belastingdienst/Toeslagen bekend zijn: het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang, het aantal uren kinderopvang en de hoogte van het verzamelinkomen. Hierdoor kan het zijn dat de compensatie enigszins afwijkt van de daadwerkelijk betaalde eigen bijdrage.

Voor het gedeelte boven de maximum uurprijs geldt dat kinderopvangorganisaties dit gedeelte zelf vergoeden, voor zover dit aan de orde is bij ouders (niet iedereen betaalt een hoger tarief dan de maximum uurprijs). Eerder hebben de brancheorganisaties deze intentie uitgesproken in een gezamenlijke verklaring.

Omdat de betalingen gebaseerd zijn op de gegevens die bekend zijn op 6 april, kan het zijn dat er sprake is van verschillen. We vragen begrip voor kleine afwijkingen in de uiteindelijke betaling.
Het kan zijn dat ouders voor die datum bepaalde wijzigingen, zoals meer uren opvang, nog niet hadden doorgegeven. Afhankelijk van het aantal uur opvang (meer of minder uren dan voorheen), zouden zij bijvoorbeeld een hogere of lagere kinderopvangtoeslag hebben ontvangen. Dit kan mogelijk leiden tot een verschil in wat u betaald heeft aan eigen bijdrage en wat u straks ontvangt.

Bij grote verschillen is er de mogelijkheid om een herziening aan te vragen of van de bezwaar- en beroepsprocedure gebruik te maken.

Daarnaast geldt de vergoeding tot de maximum uurprijs. Als u een tarief betaalt dat hoger ligt, dan krijgt u dat deel terug van de kinderopvang. Dit kunt u navragen bij uw kinderopvangorganisatie.

Bewust hygiënisch gedrag is erg belangrijk. De belangrijkste maatregelen die onze medewerkers, de kinderen en jij als ouder kunnen nemen om verspreiding van een virus te voorkomen, zijn simpel.

* Was je handen regelmatig met water en zeep
* Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
* gebruik papieren zakdoekjes eenmalig..

Wij zijn in deze periode extra alert op verschijnselen zoals hoesten en koorts bij kinderen en medewerkers. Bij twijfel adviseren wij onze ouders en medewerkers om contact op te nemen met de huisarts of GGD. Informeer ons daarna altijd zodat de opvang op de hoogte is.

* Bij hoesten, luchtwegproblemen
* Bij koorts

Ja, kinderen met griepverschijnselen moeten thuisblijven. Kinderen die al gebracht zijn naar de opvang en waar wordt geconstateerd dat zij griepklachten hebben, moeten opgehaald worden.

Een voor de hand liggende reactie is natuurlijk het dragen van mondkapjes. Toch raadt het RIVM dit af voor iedereen die niet in de zorg of op een lab werkt. Het gebruik ervan luistert namelijk erg nauw. Zo moeten het de juiste kapjes zijn, die zowel mond als neus goed afsluiten. Bovendien moeten de kapjes meerdere malen per dag op de juiste manier vervangen worden.

Daar is de capaciteit op onze groepen niet groot genoeg voor. We zitten nagenoeg op elke groep vol en iedereen wil de dagen een keertje inhalen.

De capaciteit op de groepen wordt niet groter. Als wij toezeggen dat ruilen kan terwijl we nooit voor alle ouders aan deze ruilvraag kunnen voldoen, is dat alleen maar heel frustrerend. Daarom zijn deze dagen niet te ruilen.

Ja, die facturatie is al gedaan.

Veelgestelde vragen

<span style=”font-weight: 400;”>Bij Kinderdagverblijf Escamp kun je terecht voor dagopvang, verlengde opvang, buitenschoolse opvang, vakantie opvang en incidentele opvang. </span>

<span style=”font-weight: 400;”>Wij werken met verticale groepen. Dit betekent dat er kinderen van verschillende leeftijden in een groep zitten. Dit stimuleert de sociale vaardigheden van de kinderen. Daarbij is er op deze manier minder wisseling van pedagogisch medewerkers. Ook hebben zij omdat ze de kinderen tijdens de eerste vier jaar van hun leven meemaken meer tijd om de kinderen echt te leren kennen.</span>

<span style=”font-weight: 400;”>Kinderopvang is mensenwerk. Communicatie tussen pedagogisch medewerkers en ouders is hierbij van belang, want een klacht ontstaat veelal wanneer communicatie stroef verloopt of zelfs helemaal stopt. In het geval van klachten kunt u contact opnemen met onze beleidsmanager of een mail sturen naar </span><a href=”mailto:klachten@futurekids.nl”><span style=”font-weight: 400;”>klachten@futurekids.nl</span></a><span style=”font-weight: 400;”>. Wij nemen elke klacht serieus en streven er naar om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.</span>